Per a monitorar un Endpoint Detection and Response (EDR), has de seguir els següents passos:

    1. Configurar alertes: Configura alertes personalitzades en el EDR perquè et notifiqui quan es detecti una activitat sospitosa en els endpoints. Pots configurar alertes per a esdeveniments específics, com l’execució d’arxius maliciosos o la comunicació amb servidors de comando i control.
    2. Revisar els panells de control: Revisa els panells de control del EDR per a veure l’estat general de la seguretat en els endpoints, incloent-hi el nombre d’amenaces detectades, la quantitat de endpoints compromesos i l’eficàcia de les mesures de seguretat implementades.
    3. Revisar els informes d’amenaces: Revisa els informes d’amenaces generats pel EDR per a entendre el tipus i la gravetat de les amenaces detectades, així com les accions preses per a remeiar-les.
    4. Realitzar recerques d’amenaces: Utilitza les eines de recerca del EDR per a investigar alertes i amenaces específiques, incloent-hi la revisió de registres d’activitat, la visualització de la propagació d’amenaces en la xarxa i la identificació de endpoints compromesos.
    5. Realitzar proves de seguretat: Realitza proves de seguretat regulars per a verificar que el EDR està funcionant correctament i que els endpoints estan protegits contra les amenaces més recents.

En resum, per a monitorar un EDR has de configurar alertes personalitzades, revisar els panells de control i els informes d’amenaces, realitzar recerques d’amenaces i realitzar proves de seguretat regulars per a verificar l’eficàcia del EDR i garantir la protecció dels endpoints en la teva xarxa.