Un datacenter (també conegut com a centre de Procesament de dades o CPD) és una instal·lació física que alberguen infraestructura de TU per a crear, executar i lliurar aplicacions i serveis, a més d’emmagatzemar i gestionar les dades associades amb aquestes aplicacions i serveis.

Els components essencials de qualsevol centre de dades solen ser:

Infraestructura de Tecnologies de la Informació:

 • Servidors: Aquests processen dades i formen núvols privats o híbrids.
 • Equips d’Emmagatzematge: Inclouen sistemes com SAN (Storage Area Network) i NAS (Network Attached Storage), així com sistemes amb cintes magnètiques per a recolzar informació. Aquests equips es munten en racks (bastidors) que maximitzen l’ús de l’espai en la instal·lació.
 • Xarxes i Cablejat Estructurat: L’arquitectura de xarxa inclou cablejat estructurat de diferents categories, switches i encaminadors per a la comunicació interna i l’administració de proveïdors de serveis d’internet (ISP).
 • Seguretat de la Xarxa: Això implica sistemes de firewalls, detecció d’intrusos (IDS) i prevenció d’intrusos (IPS). També s’utilitzen controls d’accés biomètrics i components contra incendis.
 • Monitoratge i Gestió: Eines per a supervisar i administrar la infraestructura.

Sistemes d’Energia i climatització:

 • SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) – UPS (Uninterruptible Power Supply): Proporcionen alimentació ininterrompuda als equips sensibles per a evitar pertorbacions de la línia elèctrica.
 • Sistemes de Climatització: Mantenen la temperatura adequada per al funcionament òptim dels equips.

Seguretat i Protecció:

 • Controls d’Accés Biomètrics: Reconeixement de petjades i facial.
 • Detecció de Vessament de Líquids: Per a prevenir danys per líquids.
 • Components Contra Incendis: Per a protegir la infraestructura.

 

Els data centers es classifiquen en diferents categories segons el seu nivell de redundància i capacitat per a mantenir la disponibilitat dels serveis. Aquí estan les principals categories:

 • TIER I: Centre de Dades Bàsic:
  • És una instal·lació que no té redundància en els seus components vitals, com a climatització i subministrament elèctric.
  • Pot o no tenir sòls elevats, generadors auxiliars o UPS (Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda).
  • Les operacions de manteniment poden afectar la disponibilitat.
  • Disponibilitat del 99.671%11.
 • TIER II: Centre de Dades Redundant:
  • Té sistemes vitals redundants, com a refrigeració, però un únic camí de subministrament elèctric.
  • Utilitza sòls elevats, generadors auxiliars i UPS.
  • Permet algunes operacions de manteniment “en línia”.
  • Disponibilitat del 99.741%11.
 • TIER III: Centre de Dades Concurrentment Mantenibles:
  • Compleix amb els requisits de TIER II i té nivells importants de tolerància a fallades.
  • Tots els equips bàsics són redundants, inclòs el subministrament elèctric.
  • No requereix parades per a operacions de manteniment bàsiques.
  • Connectat a múltiples línies de distribució elèctrica i refrigeració.
  • Pot actualitzar-se a TIER IV sense interrupció del servei.
  • Disponibilitat del 99.982%11.
 • TIER IV: Centre de Dades Tolerant a Fallades:
  • Compleix amb els requisits de TIER III i suporta fallades en qualsevol component que inhabiliti una línia (subministrament, refrigeració).
  • Connectat a múltiples línies de distribució elèctrica i refrigeració amb múltiples components redundants (N+1).
  • Exemple: 2 línies de subministrament elèctric, cadascuna amb redundància N+1.
  • Disponibilitat del 99.982%

Des de LISOT oferim el nostre datacenter de nivell TIER IV per a albergar aplicacions i servidors.