En cumplimient del disposat al l’article 10 de la ‘Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)’, informem als nostres Clientes de les dades identificatives de LISOT, S.L.

Domicili social:  Casp 118 08013 Barcelona. España
CIF: B58495425
E-mail: lisot@lisot.com
Telèfon: : +34.932662403

Registre mercantil de Barcelona, Volum 9084 – llibre 346 de la secció 3ª – fulla nº 6933 – foli 130 – inscripció 1ª

Internet: La empresa es propietaria del dominio lisot.com y titular del sitio web www.lisot.com.

Recollida de dades personals

LISOT sol·licitarà a l’usuari dades personals que permetin posar-se en contacte amb aquest quan això sigui necessari per poder prestar-li un servei o realitzar una transacció que l’usuari hagi sol·licitat, com per exemple, rebre informació sobre productes i serveis de LISOT o accedir a una zona d’accés limitat. Les dades personals que es recullin poden ser, entre uns altres, el seu nom, càrrec, correu electrònic, número de telèfon, adreça, dades sobre la seva funció professional o de la seva empresa. Les dades que facilitin es guardessin en la nostra base de dades per poder atendre’ls adequadament.

Ús de les dades personals

Tota la informació facilitada pels usuaris o clients de LISOT serà utilitzada únicament per atendre’ls i respondre a les seves consultes, així com per informar-los a través del correu electrònic en cas que ho hagin autoritzat.

Amb permís de l’usuari, LISOT podrà enviar-li informació sobre altres productes i serveis de l’empresa.

Control sobre les dades personals

LISOT garanteix que les dades facilitades pels usuaris no seran compartits amb terceres persones o empreses. Les dades personals rebudes seran tractats d’acord amb Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa vigent a Espanya.

ativa de protección de datos, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) desde su acceso al Area de Clientes o enviando su comunicación a la dirección que indicamos a continuación, acompañada de una copia de su Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro documento legal en derecho.

LISOT SL
Casp 118
08013 Barcelona. España
T: +34.932662403
E: lisot@lisot.com

En cumpliment de la normativa de protecció de dades, vosté pot exercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancelació o oposició (ARCO) enviant la seva comunicació a l’adreça que indiquem a continuació acompanyada d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat o  qualsevol document legal en dret.

LISOT SL
Casp 118
08013 Barcelona. España
T: +34.932662403
E: lisot@lisot.com